စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(ပထမအမ်ဘီဘီအက် ၁၂/၂၀၁၆)