စာမေးပွဲခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(က)