စာေမးပြဲခန္းေနရာသတ္မွတ္ျခင္း(ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္၁/၂၀၁၇)(13.2.2018)