စာေမးပြဲခန္းေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၆/၂၀၁၇)(13.2.18)