စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(ေနာက္ဆံုးနွစ္အပိုင္း(က)(23.2.18)