စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္(၁/၂၀၁၇)(13.2.18)