စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၆/၂၀၁၇)(13.2.18)