စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲသို့့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကိစ