တကသိုလ်၊ းီဂရီကောလိပ်၊ကောလိပ်ပေါင်းစုံကြက်တောင်အားကစားပြိုင်ပွဲ