တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၆/၂၀၁၇)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲလက္ေတြ႕/နွုတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္း(21.2.18)