တတိယအမ်ဘီဘီအက်(၇/၂၀၁၆)ပုံမှန်စာမေးပွဲ​ွ​ခုံအမှတ်စာရင်းကြေညာခြင်း