ဒုတိယနွစ္အမ္ဘီဘီအက္(၁/၂၀၁၇)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲလက္ေတြ႔/နွဳတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္း(22.1.18)