ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်(၁/၂၀၀၁၆)သင်တန်း(နောက်ဆက်တဲဲွ)စာမေးပွဲ​ေ​ကြညာချက်