ပထမနှစ်အမ်ဘီင်္ဘီအက်(၁၂/၂၀၁၆)သင်တန်းအတန်တင်(ပုံမှန်)စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်