စာမေးပွဲခန်းနေရာသတ်မှတ်ခြင်း(နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇)