စာမေးပွဲခန်းနေရာသတ်မှတ်ခြင်း(နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက် အပိုင်း(က))