စာမေးပွဲခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်)