စာမေးပွဲခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(က))