စာမေးပွဲအအချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇))