တတိယအမ်ဘီဘီအက်(၆/၂၀၁၈)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)ခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်ဆေးရုံတာဝန်ချဇယား