တတိယအမ်ဘီဘီအက်(၆/၂၀၁၈)သင်တန်း(ပုံမှန်)စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်