ဒီပလိုမာသင်တန်းများ၊ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများသို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း