ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္(၁/၂၀၁၇)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း