ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်(၁/၂၀၁၇)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲလက်တွေ့/နှုတ်မေးအချိန်စာရင်းကြေညာခြင်း