ဒုတိယအမ်ဘီဘီအက်(၁/၂၀၁၈)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)ခုံအမှတ်စာရင်း