နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇)သင်တန်းနှင့်နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၇/၂၀၁၆)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲလက်တွေ့/နှုတ်မေးအချိန်စာရင်းကြေညာခြင်း။