နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇)သင်တန်းနှင့်နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၇/၂၀၁၆)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲအောင်စာရင်း