နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇)သင်တန်း(ပုံမှန်)စာမေးပွဲ​အောင်စာရင်း