နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)သင်တန်း(ပုံမှန်)နှင့် (၆/၂၀၁၇)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်