နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(က)(၆/၂၀၁၉)သင်တန်းခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်ဆေးရုံတာဝန်ချဇယား