ပထမအမ်ဘီဘီအက်(၁၂/၂၀၁၇)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်