ေနာက္ဆံုးနွစ္အပိုင္း(ခ)(၇/၂၀၁၆)(ေနာက္ဆက္တြဲ)သင္တန္းစာေမးပြဲေျကညာခ်က္။