ေနာက္ဆံုးနွစ္အမ္ဘီဘီအက္အပိုင္း(က)(၆/၂၀၁၇)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း