Under 12 Hearing Center

Under 12 Hearing Center ကို (4.9.2017)မှစ၍ဖွင့်လှစ်ကာအသက်(၁၂)နှစ်အောက် ကလေးများ ၏ အကြားအာရုံစစ်ဆေးပေးလျှက်ရှိရာ M.Med.Sc Dissertation များနှင့် Ph.D Anatomy သုတေသနများ နှင့် Implementation research  များကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။