Pre Conference Workshop

Pre Conference Workshop 5 ခုအားအောက်ပါအတိုင်းကျင်းပပါမည်။
  1. Cochlear Implant Workshop
  2. Microvacular Surgery Workshop
  3. Hearing International Workshop
  4. Laser Surgery Workshop
  5. AOCMF Workshop