ပထမႏွစ္အမ္ဘီဘၤီအက္(၁၂/၂၀၁၅)သင္တန္းေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲေၾကညာခ်က္