ေမာင္မယ္သစ္လြင္ျကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနားသို႔ျကြေရာက္ပါရန္ဖိတ္ျကားျခင္း