ကိုယ္ပိုင္စာျကည့္ခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း (ေနာက္ဆုံးနွစ္အပိုင္း(က))