တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၇/၂၀၁၆)ပုံမွန္စာေမးပဲြ​ြ​ခံုအမွတ္စာရင္းေၿကညာျခင္း