ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္ ၁/၂၀၁၆သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္း