ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္ ၁/၂၀၁၆သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲလက္ေတြ႔/ႏွဳတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္း