တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၇/၂၀၁၆)ပုံမွန္စာေမးပဲြ​ြ​လက္ေတြ႔/ႏွဳတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၿကညာျခင္း