ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(က)(၇/၂၀၁၆)စာေမးပြဲ လက္ေတြ႔/ႏွဳတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္းေၾကညာျခင္း