တကသိုလ္၊ းီဂရီေကာလိပ္၊ေကာလိပ္ေပါင္းစံုၾကက္ေတာင္အားကစားၿပိဳင္ပဲြ