ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(က)(၇/၂၀၁၆)စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းေၾကညာခ်က္