ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(က)(၇/၂၀၁၆)သင္တန္းစာေမးပြဲေၾကညာခ်က္