စားပြဲတင္တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲသို႔႔ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ကိစ