စာေမးပဲြအခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္​​ေျကညာျခင္း(တတိယႏွစ္)