တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၇/၂၀၁၆)(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပဲြ​ြ​ေျကညာခ်က္