စားပြဲတင္တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္လူေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပျခင္းကိစ